FaceBook Like

RTE अंतर्गत २५ % विद्यार्थीप्रवेशप्रक्रिया 2018-19 साठीऑनलाईनअर्जकरणेस मुदतवाढ

बालकांचामोफतवसक्तीच्याशिक्षणाचाहक्कअधिनियम2009अन्वये(वंचितगटातीलबालकांनावदुर्बलघटकातीलबालकांनाप्राथमिकशिक्षणासाठीप्रवेशदेणेसाठीजागाराखूनठेवण्याचीरीत)नियम2012प्रमाणेअल्पसंख्यांकशाळावगळता,राज्यातीलसर्वविनाअनुदानित,कायमविनाअनुदानितवस्वयंअर्थसहाय्यतातत्त्वावरीलप्राथमिकशाळांनासन2012-13याशैक्षणिकवर्षापासूनशाळेच्यापहिलीच्यावर्गाच्याएकूणविद्यार्थीसंख्येपैकी25%पर्यंतच्याजागानजीकच्यापरिसरातीलवंचितगटाच्यावदुर्बलघटकांतीलबालकांच्याप्रवेशासाठीराखूनठेवणेवअशाबालकांनात्यांचेप्राथमिकशिक्षणपूर्णहोईपर्यंतमोफतवसक्तीचेशिक्षणपुरविणेबंधनकारकआहे.सन2018-19याशैक्षणिकवर्षासाठी इ. १ लीची25%आरक्षणप्रवेशप्रक्रियाhttps://student.maharashtra.gov.inयालिंकवरीलRTEPortalवरऑनलाईनपध्दतीनेराबविणेतयेतआहे.

सदरप्रवेशप्रक्रियेअंतर्गतपालकांकडूनऑनलाईनप्रवेशअर्जस्विकारणेचीअंतिममुदतदि.28/02/2018होती.याकालावधीतकोल्हापूरजिल्हयातील 347 शाळांमधील 3501 जागांसाठीएकूण1984ऑनलाईनअर्जप्राप्तझालेआहेत. तथापिपालकांच्यामागणीचाविचारकरता,तसेचसदरयोजनेचालाभजास्तीतजास्तबालकांनाहोणेच्यादृष्टीनेऑनलाईनप्रवेशअर्जस्विकारणेचीअंतिममुदतदि.07/03/2018पर्यंतवाढविणेतआलेलीआहे.यानंतरसदरचीमुदतवाढविलीजाणारनाही.तरीसदरकालावधीतसामाजिकवंचितघटक / आर्थिकदुर्बलघटक / घटस्फोटीततसेचविधवामहिला / अनाथबालके / दिव्यांगबालके इ. घटकांतीलमुलांच्याप्रवेशासाठीइच्छुकपालकांनीवरीलनमूदकेलेल्यालिंकवरऑनलाईनअर्जकरावेत.कोल्हापूरशहर व जिल्ह्यातीलप्रत्येकतालुक्यामध्येमदतकेंद्रेस्थापनकरणेतआलेलीआहेत.RTEPortalवरतसेचतालुकापंचायतसमितीशिक्षणविभाग व महानगरपालिकाशिक्षणविभागामध्येमदतकेंद्रांचीमाहितीउपलब्धआहे.तरीऑनलाईनअर्जकरतेवेळीपालकांनाकोणतीहीसमस्याआल्यासमदतकेंद्रांशीसंपर्कसाधावाकिंवामदतकेंद्रावरूनऑनलाईनअर्जकरावेत.

 

 

(श्री.सुभाषरा.चौगुले)

 शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक)

 जिल्हापरिषद,कोल्हापूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
सॉफ्टवेअर्स
Calendar
< 2019 >
March
SMTuWThFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
अभ्यागत
198,369