FaceBook Like

ग्रामपंचायत विभाग

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये १२ तालुके असून त्याअंतर्गत १०३० ग्रामपंचायती आहेत. सदर १०३० ग्रामपंचायतीचे प्रशासन चालविण्याकरिता ग्रामसेवकांची ७१० पदे मंजूर असून ५७६ ग्रामसेवक कार्यरत आहेत. तसेच ग्राम विकास अधिकार्यां ची १९३ पदे मंजूर असून १७१ ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत आहेत.रिक्त पदे २२ भरणे आहे. विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांची ४२ पदे मंजूर असून ४१ विस्तार अधिकारी (पंचायत) कार्यरत आहेत. रिक्त पदे १ भरणे आहे. ग्रामसेवकाची ७१० पदे मंजूर असून ६९६ ग्रामसेवक कार्यरत आहेत.रिक्त पदे १४ भरणे आहे.ग्रामपंचायत विभागामार्फत राबविणेत येत असलेल्या योजना, निधी वाटपाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

विभागाकडील कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशिल :

कार्यालयाचे नांव ग्रामपंचायत विभाग , जिल्हा परिषद , कोल्हापूर
कार्यालय प्रमुख श्री. भालेराव राजेंद्र, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  (ग्राप)जिल्हा परिषद , कोल्हापूर .
मंत्रालयीन खाते ग्राम विकास विभाग
कार्यक्षेत्र  भौगोलिक कोल्हापूर जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायती.
संक्षिप्त कार्ये टेबलनिहाय नेमून दिलेली कामे संलग्न केलेले सुचिप्रमाणे.
विभागाचे ध्येय धोरण कोल्हापूर जिल्हयातील ग्रामिण भागाचा विकास , शासनाच्या ग्राम पंचायत विषय योजना राबविणे .
कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक. ०२३१/२६५५४८६
सर्व मंजुर पदांची नावे व संख्या .
अ.क्र. पदाचे नांव मंजुर पदे भरलेली पदे
अधिक्षक
वरिष्ठ सहा.
वरि. सहा.(लेखा)
कनिष्ठ सहा.
कनि. सहा.(लेखा)
वाहन चालक
परिचर

अधिकारी / कर्मचारी यांचे तीन स्तर निर्धारित कार्यपध्दती :

अ.क्र. विषय स्तर आदेश प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी
प्रथम द्वितीय तृतीय
आस्थापना विषयक बाबी , टपाल पहाणे , कार्यालयीन पर्यवेक्षण व नियंत्रण , कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी . कनि. सहा./वरि.सहा. कुलकर्णी उदय
अधिक्षक
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
 ग्रामपंचायत विभागाकडील सर्व योजनांचे कामकाजावर सनियंत्रण व पर्यवेक्षण, जिल्हा वार्षिक योजना , जिल्हा ग्राम विकास निधी , यशवंत पंचायत राज अभियान,कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी,जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत नागरी सुविधा जण सुविधा क वर्ग यात्रा स्थळ विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्याक भऊल योजना,२५/१५ लोकप्रतिनिधीनि सुचावीवलेली कामे १४ वा  वित्त आयोग,सांसद आदर्श ग्राम योजना . कनि. सहा./वरि.सहा. रणजित.आ.शिंदे , अधिक्षक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
 सभांना उपस्थिती , ग्रामपंचायत तक्रार प्रकरणे चौकशी अहवाल  , सर्व प्रकारच्या सुनावण्या , मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार मार्गदर्शन करणे , मुकाअ-१० , उपमुकाअ-११० ग्रामपंचायत वार्षिक तपासणी उदिष्ठ पुर्ततेसाठी नियोजन करणे, स्पेशल परिच्छेद व ९० क खालील सर्व प्रकरणे कनि. सहा./वरि.सहा. आर.जी.पाटील , वि.अ.(पं) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना .
१.आराखडे तयार करणे .
२.कृषि विषयक कामकाज करणे
३.लेखा विषयक कामकाज .
४.कार्यालयीन कामकाज
१. . स.ले.अ .
२. वरिष्ठ सहा. ३  कनि.सहा.
१.रिक्त
२.श्री.कुऱ्हाडे.व्ही.पी कृषि अधिकारी   वर्ग-२
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)

कार्यालयातील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशिल :

अ.क्र. सेवांचा तपशिल सेवा पुरविणारे अधिकारी / कर्मचारी यांची नांव व हुददा. सेवा पुरविण्यांची विहीत मुदत. सेवा मुदतीत  न पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नांव व हुददा .
ग्रामसेवक , ग्राम विकास अधिकारी , विस्तार अधिकारी (पं) आस्थापना विषयक पदोन्नती व भरती व जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे . श्री.  ,
वरि. सहा.
शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमा प्रमाणे. श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१. ग्रामपंचायत कर्मचारी आस्थापना विषयक सर्व कामकाज व जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे . २. खातेनिहाय चौकशी ,निलंबन प्रकरणे , अंतिम शास्ती देणें श्री.

, वरि. सहा.

१.सर्व ग्रा प कर्मचा-यांची जेष्ठता यादी  प्रसिध्द करणे .व त्यानुसार जि. प. आस्थापनेवरील वर्ग ३ व ४ च्या पदांवर १० % आरक्षणाप्रमाणे भरतीसाठी साप्रविकडे शिफारस करणे .२खातेनिहाय चौकशी करणे व शास्ती देणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१.ग्रामपंचायत ठोक अंशदान , कर व फी . २.स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना.३.पुनर्वसन वसाहती कामकाज.
४.आठवडा बाजार.५.इमारत निर्लेखन,नगरपालिका हद वाढ ,यशवंत सरपंच पुरस्कार ,आदर्श ग्रामसेवक,गावठाण वाढ
श्री.एल.के.पाचगावे , ग्रामसेवक १.स्थायी समितीचे मंजुरी नंतर मा. आयुक्त , पुणे यांचेकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर .
२. १.स्थायी समितीचे मंजुरी नंतर मा. आयुक्त , पुणे यांचेकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर .
३. इमारत निर्लेखन – जि. प. सर्वसाधारण सभेचे मंजुरी नंतर .
श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
सर्व तक्रार प्रकरणे श्री.आशिष भक्ते,  क.सहा.  गविअ यांचेकडून अहवाल प्राप्त करुन घेवून किंवा सुनावणी ठेवून  तक्रारीबाबत अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
सरपंच ,उपसरपंचपदी, प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ती, गायरान, गावठान जमीन देणे बाबत अभिप्राय,ग्रामसेवक सवर्गाचे गोपनीय अहवाल जतन करणे ग्रा प निवडणूक विषयक कामकाज अभिलेख वर्गीकरण,ग्रा. प  सदस्य अनहर्ता श्री.एस.पी.घस्ते
वरिष्ठ सहा.
पंधरा दिवसात  किंवा शक्य तेवढया शिघ्र श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१.सरपंच,उपसरपंच,ग्रा,प,सदस्य ग्रामसेवक वि.अ.यांना प्रशिक्षण.
२.  १४ वा वित्त आयोग ३.RGPSA कामकाज,१४ वित्त आयोग अंतर्गत आमचा गाव आमचा विकास कार्यक्रम
श्री.उमेश कुलकर्णी
क.लिपिक.RGPSA
१.शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१.जिल्हा ग्राम विकास निधी / कर्ज.
२.सर्व उपकर ,मुदांक शुल्क,गौण खनिज,०.२५ अंशदान
श्री.अभिजित निगळे वरिष्ठ सहा.(लेखा) १.स्थायी समिती मंजुरी नंतर कर्ज मंजुर केले जाते.
२.मा.जिल्हाधिकारी यांचे कडुन प्राप्त    झाले अनुदान पंचायत समिती व  सर्व ग्रामपंचायतींना वाटप केले जातेृ
श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१. कर्मचारी किमान वेतन अनुदान वाटप,सरपंच मानधन २.सदस्य बैठक भत्ता ३.CMP  द्वारे वेतन प्रणाली कामकाज ४.लेखाविषयक ताळमेळ ५.मागास ग्रा.प.ना. अर्थ साहाय्य श्री. ऋषिकेश गुरव , कनि. सहा.(लेखा) १.शासना कडुन व वित्त विभागा कडुन प्राप्त अनुदान गटांना शिघ्र वाटप केले जाते .

२. यात्राकर वसुल करणेस ग्रा.प.कडून परिपुर्ण प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर  येणा-या स्थायी समितीचे मंजुरी नंतर शिघ्र मान्यता दिली जाते . तसेच यात्रकर अनुदान शासनाकडून प्राप्त झाले नंतर  ग्रा पं ना वाटप करणेसाठी  गटांना वाटप केले जाते .
३. शासनाकडून अनुदान प्राप्त झालेनंतर ग्रा पं ना वाटप करणेसाठी गटांना वितरीत केले जाते .
४.परिपुर्ण प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर येणा-या जि.प. सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेवून निर्लेखनास मंजुरी दिली जाते .
५. लाभार्थिकडून परिपुर्ण प्रस्ताव प्राप्त  झालेनंतर  गठीत समितींच्या मान्यतेने अर्थ सहाय शिघ्र दिले जाते .
६. येणा-या स्थायीसमितीच्या शिफारशीने शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला जातो .
७. परिपुर्ण प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर मा. मुकाअ यांचे मान्यतेने शिघ्र मंजुरी दिली जाते .

श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१. सादिलवार खरेदी (भांडार). श्री.डोईफोडे ए.एस ,
कनि.
कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यकतेनुसार सादिलवार खरेदी करणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
  १० १. जनसुविधा अंतर्गत ग्रा प इंमारत बांधणे / स्मशानशेड बांधणे  व स्मशानभुमी सुधारणा २. जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत माठया ग्रा पं ना नागरी  सुविधा पुरविणे.३. क वर्ग यात्रा स्थळा चा विकास योजना

 

श्री.खाटांगळेकर ए. एस , वरिष्ठ. सहा. १.ग्रामसभेच्या मान्यतेने गटामार्फत परिपुर्ण प्रस्ताव आलेनंतर जिल्हा नियोजन विकास समितीचे मान्यतेने प्रस्ताव मंजुर केले जातात . २.शासन निर्णयानुसार कामकाज पाहणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
११ १. .यशवंत पंचायत राज अभियान .२.२ कोटी वृक्ष लागवड    ३घरपट्टी  पाणीपट्टी  १०%, व १५ %,३% चा मासिक प्रगती अहवाल तयार करणे,RFD  कामकाज,पर्यावरण संतुलित ग्राम समृद्धी योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना सेवा हमी कायदा

 

श्री.चौगले शिवाजी , ग्रामसेवक १.जिल्हास्तरीय कमिटीचे मान्यतेने  वर्षातून एकदा . २.शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे  अंमलबजावणी केली जाते .
३.शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाते .
श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१२ १.ग्रा प स्तरावरील विशेष परिच्छेद२. ९० क खालील सर्व प्रकरणे ग्रा.प.कडील लेखापरीक्षण ग्रा.प.कडील अपहार प्रकरणे ,महालेखाकार मुंबई  कडील शक    . श्री.भगवान कांबळे , ग्रा वि अ. नियमानुसार लेखा परीक्षणाबाबत कार्यवाही करणे. श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१३ १.३९(१) नुसार सरपंच अपात्रता लोकशाही दिन,लोकायुक्त प्रकरणे,महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील प्रकरणे १.श्री. डी.के.जाधव , ग्रा वि अ. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१४   अल्पसंख्याक भऊल योजना,२५/१५ लोकप्रतिनिधीनि सुचावीवलेली कामे,सौर पथ दिवे बसविणे न्यायालयीन प्रकरणे श्री. दादा गायकवाड कनि. सहा शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१५ ग्रामसभा कामकाज मासिक सभा महिला सभा पालखी सोहळा व ग्रा प संबंधित कामकाज,घर गृहस्वामीनीचे योजना राबविणे  सौ जयश्री दिवे ग्रामसेविका महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१६ १४ वित्त आयोग  विषयक संपूर्ण कामकाज श्री.सचिन कुंभार

व.सहा

शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे  अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१७ कार्यलयीन आस्थापना विषयक कामकाज ग्रामसेवक सवर्गाची पेन्शन विषयक सर्व कामकाज इ निविदा कामकाज आपले सरकार सेवा केंद्र कामकाज कालबद्ध पदोन्नती कामकाज, भ  नि नि  प्रकरणे ,उपमुका ग्रा प  मासिक दैनंदिनी करणे ,वाहन इंधन /दुरुस्ती  के . जी  लांडे कनि. सहा शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे  अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)

 

स्मार्ट ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सेवा ज्येष्ठता यादी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

 • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीव्दारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करणाऱ्या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 पारीत केला असुन सदर कायद्यान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना, व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणलेली आहे. या योजनेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.
(more…)

जिल्हा वार्षिक योजना

यशवंत सरपंच पुरस्कार

जिल्हा परिषद, स्वनिधीतून सन 2004-05 या आर्थिक वर्षापासून यशवंत सरपंच पुरस्कार योजना सुरू केलेली आहे. सदर योजनेमध्ये उत्कृष्ठ ग्रामपंचायत व सरपंच यांना पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. जिल्हयातील प्रत्येक तालुक्यातून प्रस्ताव मागणी केले जातात. प्रत्येक तालुक्यातून प्रथम क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या ग्रामपंचायतीस रक्कम रूपये 25,000/- व व्दितीय क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या ग्रामपंचायतीस 15,000/- व प्रथम क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच यांना वैयक्तिक बक्षीस रक्कम रूपये 1,000/- व चांदीचे पदक या स्वरूपात पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते. तसेच जिल्हयातील सर्व तालुक्यातून आलेल्या प्रस्तावापैकी अतिउत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या दोन ग्रामपंचायतींची निवड जिल्हा पुरस्कारासाठी निवड करणेत येते. अतिउत्कृष्ट निवड केलेल्या ग्रामपंचायतीपैकी प्रथम क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीस रक्कम रूपये 50,000/- व व्दितीय क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीस रक्कम रूपये 30,000/- रोख स्वरूपात पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते.

घर गृहस्वामीनीचे योजना राबविणे

घर म्हणजे मानवी संस्कृतीला पूरक ठरलेली प्रेरक संस्था आहे. स्त्रियांचा मानसन्मान वाढविण्यासाठी त्यांच्या असलेल्या घरांची नोंद पती पत्नी दोघांच्या नांवे असणे आवश्यक आहे. राजर्षि शाहू महाराजांचा समतेचा विचार समोर ठेवून कोल्हापूर जिल्ह्यात अभिनव उपक्रम यशस्वी करण्यास ग्रामस्थांना प्रवृत्त करणे गरजेचे आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने घर दोघांचे संकल्पना राबवित असताना घर गृहस्वामिनीचे नवीन कल्पना राबविणेत यावी. असा निर्ण घेताला. घरांच्या सर्व नोंदी पत्नीच्या नांवे करणार्याव ग्रामपंचायतीस घर गृहस्वामिनीचे पुरस्कार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत मानपत्र व बक्षीस रक्कम रु.१०,०००/- देण्याचा निर्ण घेतला आहे. सन २००३-०४ या आर्थिक वर्षामध्ये कागल तालुक्यातील जैन्याळ ग्रामपंचायतीने घर गृहस्वामिनीचे योजना राबवून पारितोषीक घेण्याचा प्रथम मान प्राप्त केला आहे. सन २०१०-११ पर्यंत या योजनेमधून बक्षीस रक्कम व सन्मानपत्र देवून जिल्हा परिषदेमार्फत पंच्याहत्तर ग्रामपंचायतींना गौरविण्यात आले आहे.

आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र.वैप्रोब.1096/प्र.क्र.3202/49, दि. 10 नोव्हेंबर 1998 अन्वये ग्रामीण भागात शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करून ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास व अडचणी सोडविण्यास सर्वाेतोपरी सहाय्य ठरणाऱ्या ग्रामसेवकाची आदर्श ग्रामसेवक म्हणून प्रत्येक गटाकडून एक सर्वाेत्कृष्ट ग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी निवड जिल्हा परिषद स्तरावर करून त्यांचा मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. यांचे स्वाक्षरीने प्रशस्ती पत्रक व सन्मान पदक या स्वरूपात पुरस्कार देऊन सत्कार करणेत येतो.

१४ वा वित्त आयोग खर्चाचा अहवाल

ग्राम पंचायत विभाग जिल्हा परिषद कोल्हापूर

 

14 वा केंद्रीय  वित्त आयोग

 • केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील पंचायतराज संस्थांना त्यांच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्यात येणार असून दिनांक 01 एप्रिल 2015 ते दिनांक 31 मार्च 2020 असा आहे.
 • सदरचा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार असून जिल्हयातील ग्रामीण स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी प्राप्त होणारा निधी हा केवळ ग्रामपंचायत स्तरासाठीच उपलब्ध होणार आहे.
 • सदरचा निधी वितरीत करताना निधीची परिगणना सन 2011 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषानुसार केली असून निधी वितरणाचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
अ.क्र निकष टक्केवारी
1 जिल्हयाची ग्रामीण लोकसंख्या (सन 2011 च्या जनगणनेनुसार ) 90 %
2 जिल्हयाचे ग्रामीण क्षेत्रफळ 10 %
  एकूण 100 %
 • 14 केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद कोल्हापूरकडे सन 2015-16 ते सन 2019-20 या 5 वर्षात प्राप्त झालेला / होणा-या निधीचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे
अ.क्र. सन एकूण निधी र.रु शेरा
1 2015-16 66,83,14,000/- ग्रा.पं.ची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ प्रमाणे जिल्हयातील सर्व 1030 ग्रा.पं. ना वितरीत करणेत आलेला आहे.
2 2016-17 92,53,98,000/- ग्रा.पं.ची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ प्रमाणे जिल्हयातील सर्व 1030 ग्रा.पं. ना वितरीत करणेत आलेला आहे.
3 2016-17 12,13,84,000/- परफॉर्मन्स ग्रँट ज्या ग्रामपंचायतीने लेखापरिक्षण व स्वउत्पन्नात वाढ या दोन अटी पूर्ण केल्या आहेत अशा कोल्हापूर जिल्हयातील 907 ग्रा.पं. ना लोकसंख्या व क्षेत्रफळ प्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.
4 2017-18 1,06,92,16,000/- प्रस्तावित निधी
5 2018-19 1,23,68,87,000/- प्रस्तावित निधी
6 2019-20 1,67,13,00,000/- प्रस्तावित निधी
  एकूण 5,69,24,99,000/-  

 

 

 

जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज

प्रस्थावना :-

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १३३ नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा ग्राम विकास निधी गठीत केलेला आहे. मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निधी नियम १९६० नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने तिच्या मागील वित्तीय वर्षातील उत्पन्नाचे ०.२५ टक्के रक्कम अंशदान म्हणून जिल्हा ग्राम विकास निधीत डिसेबर पूर्वी जमा करणेची तरतूद आहे. ग्रामपंचायतीकडून अंशदान म्हणून प्राप्त झालेल्या निधीतून पंचायतीना अधिनियमातील अनुसूची एक मध्ये निदिष्ट केलेली विकास कामे पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायतीची वि’मान आर्थिकस्थिती व कर्ज परतफेडीची क्षमता विचारात घेवून अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या ७५ टक्के प्रमाणे कर्ज मंजूर करता येते. ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावाची छाननी केलेवर कर्ज मंजूरीचे अधिकार स्थायी समितीस आहेत.

प्रस्थावना गट विकास अधिकारी यांचे शिफारस पत्र

कर्ज मागणी प्रस्ताव तपासणी सूची

सॉफ्टवेअर्स
Calendar
< 2017 >
September
 • 02

  All day
  2017.09.02

  बकरी ईदच्या शुभेच्या!!!!!……

 • 05

  All day
  2017.09.05

  डॉ. राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस शिक्षक दिन (५ सप्टेंबर) म्हणून साजरा केला जातो.

 • 14

  All day
  2017.09.14

  हिंदी दिनाच्या शुभेच्या!!!!!!!………

 • 21

  All day
  2017.09.21

  घटस्थापनेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!!!……

 • 30

  All day
  2017.09.30

  विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्या!!!!…..

अभ्यागत
visitors total